Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 


 

 

 

The Post Office will be open in the Victoria Inn on Wednesday afternoons between 1.00 pm and 3.00 pm.

Bydd Swyddfa'r Post yng nghyntedd y Victoria pob prynhawn Mercher rhwng 1.00 a 3.00 o'r gloch.

 


 

The Christmas lights 2015 were switched on by Liz Saville Roberts MP in Llanbedr at 6.30pm on Friday, 4 December. A large gathering joined the fun and carol singing and enjoyed the event in the village centre!

 Thanks to the Beer Festival organizers, local businesses and volunteers.

Daeth Liz Saville Roberts AS i oleuo'r Nadolig yn Llanbedr ar nos Wener y 4ydd o Ragfyr 2015. Roedd seremoni troi’r goleuadau ymlaen am hanner awr wedi chwech. Daeth torf fawr i ymuno â’r hwyl, a chanu a mwynhhau'r digwyddiadau yng nghanol y pentref!

Diolch i drefnwyr yr Ŵyl Gwrw, busnesau lleol a gwirfoddolwyr

 

Christmas lights switching for 2016 was on Friday 2nd December starting at 17.30 with carol singing, Santa’s Grotto, stalls etc.

Roedd y goleuo ar gyfer 2016 yn cymryd lle ar nos Wener 2il o Ragfyr yn cychwyn am 17.30 efo canu carolau, Siôn Corn a stondinau.

 

 

Christmas lights switching for 2017 was on Friday 8th December starting at 17.30 with carol singing, Santa’s Grotto, stalls etc. Collection in aid of Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudraeth.

 

Roedd y goleuo ar gyfer 2017 yn cymryd lle ar nos Wener 8fed o Ragfyr yn cychwyn am 17.30 efo canu carolau, Siôn Corn a stondinau. Casgliad ar gyfer Ysgol Hafod Lon Newydd, Penrhyndeudraeth.

 

 


 

 


  Information about the proposed access road to the airfield has moved to a new page.

 

Mae'r wybodaeth am y ffordd fynedfa arfaethedig i'r maes awyr ar dudalen newydd.

  The bus service operating between Barmouth and Porthmadog via Pont Briwet is temporarily affected by changes in the contract - Gwynedd County Council is working at resuming the service.

 

Mae'r gwasanaeth bws o Abermaw i Borthmadog wrth groesi Pont Briwet wedi'i effeithio ar hyn o bryd gan newidiadau i'r cytundeb - mae Cyngor Sir Gwynedd yn gweithio i ailgychwyn y gwasanaeth.  

We are aware of the concerns relating to the current lack of public
transport along the coast. Officers from the Integrated Transport Unit are
working with operators with the aim to provide a more adequate network for
communities. It has not been possible to introduce a new service for this
half term, therefore we have made temporary arrangements for next week.

In accordance with the attached timetable ,  passengers will be able to
travel for free on the journeys listed in yellow between Monday and Friday
next week (12/02 – 16/02/18). We sincerely hope that this will meet the
demand for next week – at least there will be some travel options for the
communities.

When we have news on any firm development to the bus service going forward,
we will certainly keep you updated.

Rydym yn ymwybodol o’r diffyg sydd yn y darpariaeth bws ar hyd yr arfordir
ar hyn o bryd. Mae swyddogion yr Adran Cludiant Integredig yn parhau i
gydweithio â gweithredwyr bws i geisio cael gwell darpariaeth ar gyfer eich
cymunedau. Nid yw wedi bod yn bosib darparu gwasanaeth newydd ar gyfer yr
hanner tymor, ac felly rydym wedi gwneud trefniadau dros dro ar gyfer
wythnos nesaf.

Yn unol a’r amserlen atodol, bydd cyfle i drigolion ddefnyddio’r siwrneiau
mewn melyn am ddim rhwng dydd Llun a Gwener wythnos nesaf (12/02 –
16/02/18). Gobeithio bydd hyn yn ateb y galw am yr wythnos - o leiaf bydd
rhywfaint o siwrneiau ar gael iddynt.

Cyn gynted ac y bydd gennym newyddion cadarn ynglyn a’r gwasanaeth bws,
byddwn yn siwr o gysylltu â chi.


Yn gywir / Regards
Llinos

Llinos Williams
Cydlynydd Cludiant (dros dro) | Transport Co-ordinator (interim) Adran
Amgylchedd / Environment Dept Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad /
Transport & Countryside Service.
Cyngor GWYNEDD Council
Stryd y Castell, Caernarfon, Gwynedd LL55 1SH

• 01286 679535 (est. 32535)

LlinosRoberts2@gwynedd.llyw.cymru<mailto:LlinosRoberts2@gwynedd.llyw.cymru>
• www.gwynedd.llyw.cymru/cludiant<http://www.gwynedd.llyw.cymru/cludiant>

 

 timetable/amserlen

https://www.gwynedd.gov.uk/en/Residents/Parking-roads-and-travel/Bus-timetables/Bus-timetables.aspx

http://www.thecambrianline.co.uk/

Update - click below / Diweddariad - cliciwch isod

Cyngor Gwynedd Council

 


 

 Pont Briwet 2015

The work in mid stream when the railway re-opened, but the road was yet to be constructed. The road was opened on 13/07/15.

 

 

 

 

Y gwaith ar ei hanner pan agorwyd y rheilffordd, ond roedd y ffordd heb gael ei hadeiladu. Agorwyd y ffordd ar 13/07/15.

 

_______________________________________________________________________________________________________

 

 

This is a picture of the flood of 3 January 2014. Other images are not so nice. There was extensive damage when the high tide burst over and through the enbankment. The main road at Sarn Hir was flooded, but the worst possible flood affected Morfa Mawr houses and Tŷ Cwch. People were rescued by lifeboat crew and a great number of sheep drowned. If you have pictures or information, please leave your message at the bottom of this page.

Pippas pictures

Dyma lun o'r llifogydd ar 3 Ionawr 2014. Nid ydy'r pictiwr ehangach mor hyfryd â hynny. Yr oedd difrod mawr pan orlifodd y dŵr dros a thrwy'r clawdd llanw. Roedd Sarn hir dan ddŵr, ond cafwyd y difrod mwyaf i dai Morfa Mawr a'r Tŷ Cwch. Achubwyd rhai trigolion gan griw'r bad achub, a boddwyd nifer fawr o ddefaid. Os oes gennych luniau neu wybodaeth, gadewch eich neges ar waelod y dudalen.

  

 

Gwefan Llanbedr Website

 

Mae’r Cyngor Cymuned wrthi’n datblygu'r wefan yma ar gyfer Llanbedr. Bydd cyfle i fusnesau a chymdeithasau sydd wedi’u cofrestru o fewn plwyf Llanbedr i hysbysebu eu manylion ar dudalennau masnachol neu gymdeithasol. Bydd  eitemau yn ymddangos yn Saesneg a Chymraeg, a chan fod yr hysbysebion yn rhad ac am ddim i drigolion y plwyf, dyma’r cyfle i chi gysylltu i drafod eich gofynion.

 

 

 

post@llanbedr.com

 

 

The Community Council is in the process of developing this website for Llanbedr. Businesses and organizations registered within the parish of Llanbedr will have an opportunity to advertise their details on commercial or community pages. Items will appear in English and Welsh, and since the advertisements will be free of charge to parish residents, this is your chance to contact us to discuss your requirements.

 

Website hosted by

Cymru1.net
sales@cymru1.net

 

design: Goronwy Davies

________________________________________________________________________________________________________

  Images and logos identifying Llanbedr Community Council and  Canolfan Gymdeithasol Llanbedr are subject to copyright


Material on the website is provided for information purposes only. While every care is taken in compiling the information we do not make any warranties or representations as to its accuracy or reliability. We may make changes to the material on the website at any time without notice.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CONTACT US:

  When submitting your contribution to www.llanbedr.com please make sure that it:

  • Is not defamatory.
  • Does not infringe any law.

CYSYLLTWCH Â NI:

 

Fields marked with * are required.