Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Mae'r dudalen newydd hon wedi'i neilltuo ar gyfer materion y ffordd fynediad arfaethedig at y maes awyr a'r parth menter yn Llanbedr. Yn anghywir, ar hyn o bryd, ydy galw’r cynllun yn ffordd osgoi, ond dyna ydy’r arferiad cyffredinol a hanesyddol yn y pentref. Cofier mai mynediad at y datblygiadau yn y maes awyr ydy’r prif amcan gan Lywodraeth Cymru, a chyn hynny, nid oedd gan Gyngor Sir Gwynedd gynlluniau, na chyllid, i fwrw ymlaen efo ffordd osgoi i’r pentref. Efallai y dylid defnyddio'r disgrifiad o ffordd gysylltiol yn hytrach na ffordd osgoi.   Beth am edrych i'r dyfodol a bathu enw ar gyfer y ffordd newydd, e.e. Sarn Newydd, Sarn Gysylltiol, Sarn-y-gofod neu Sarn-y-droddod (gweler y cynnig o air newydd ar y dudalen mwy)? Rhowch awgrym arall i ymuno â'r hwyl! Mae'r Cyngor Cymuned wedi penderfynu defnyddio'r enw Sarn Newydd.

 


 

Diolch i bawb a ddaeth i ddangos consyrn parthed oblygiadau i wella mynedfa at y Maes Awyr ar y 2.7.15 ac ymddiheuriadau am i’r cyfarfod orffen heb gael atebion.

Noson arferol Cyngor Cymuned i drin a thrafod gyda Chyngor Gwynedd oedd hwn ar y cychwyn, ond oherwydd pryderon 10 unigolyn yn y Pentref pasiwyd ar fyr rybudd i’w gynnal yn gyfarfod agored, ond nid gwaith Cyngor Cymuned oedd rhannu taflenni o ddrws i ddrws, ac ymddiheuriadau i rai na chafodd unrhyw wybodaeth flaenorol, ac yn ansicr hefyd o fyrdwn y neges yma.

 Teimlaf serch hynny ei fod wedi bod yn gyfarfod adeiladol, a thanllyd ar brydiau, gan obeithio bydd yn agor y ffordd ymlaen i gael gwelliant ar yr hyn sy’n cael ei roi gerbron ar hyn o bryd, er yr holl Ymgynghoriad Cyhoeddus sydd wedi ei gynnal eisoes yn y Pentref. Lles y Pentref ac ardal Ardudwy gyfan yw blaenoriaeth y Cyngor Cymuned heb amheuaeth, gwaith i gadw ein pobl ifanc yn yr ardal, yr economi leol a llwyddiant busnesau lleol. Mae angen byw mewn Pentref sy’n llawn bywyd, ac nid mewn pentref sy’n marw ar ei draed...

Rydym am estyn gwahoddiad eto i Swyddogion Cyngor Gwynedd yn ôl i Lanbedr i barhau â’r drafodaeth parthed y ffordd osgoi arfaethedig. Hefyd byddwn yn rhoi gwahoddiad i aelodau’r  Cynulliad, Parth Menter, a swyddogion Llanbedr Airfield Estates, er mwyn iddynt egluro mwy am yr hyn sy’n digwydd ar y Maes Awyr. Ond rydym  yn  edrych ar ddyddiad ym mis Tachwedd.  Erbyn hynny bydd   lluniadau 3D wedi eu llunio. 

 Wrth gwrs byddwn fel Cyngor Cymuned yn hysbysebu drwy bosteri  ar hyd a lled Llanbedr y dyddiad pan gynhelir  y cyfarfod nesaf. Bydd hefyd manylion ar y wefan  sef www.llanbedr.com.

Mae modd mynd ar y wefan ac e bostio i ofyn am Adroddiad WelTAG, a mawr obeithiaf y gwnewch hynny.

Yn y cyfamser, mae’n bwysig trefnu cyfle i ailgydio yn y materion a drafodwyd yn y cyfarfod ar yr 2il o Orffennaf. Felly hyderaf yn fawr y bydd pawb yn cytuno i ail gyfarfod â ni yn Neuadd y Pentref yng nghwmni Liz Saville Roberts AS yn unig  am 7.00 yh ar 24 Gorffennaf, 2015.

Mae’n rhaid gweithio fel tîm, a chael cwestiynau penodol ar gyfer  gallu eu cyflwyno yn ddiweddarach yn y flwyddyn i Gyngor Gwynedd ac eraill.

 

Morfudd Lloyd

Clerc, Cyngor Cymuned Llanbedr

 


 

Cliciwch yma am gopi o'r adroddiad drafft wedi'r cyfnod ymgynghori.

Cliciwch am y map ar gyfer opsiwn 2

Yr opsiynau blaenorol ydy:  option 1   option 3   option 4

 


 

Diolch i bawb a ddaeth i'r cyfarfod ar 24 Gorffennaf 2015. Bydd y Cyngor Cymuned yn didoli a chymryd y materion a godwyd mewn i ystyriaeth maes o law, a'u hanfon ymlaen at y swyddogion perthnasol.

 Mae’r ymdrechion cynhwysol  yn dwyn ffrwyth yn barod, gyda chyfranwyr newydd o’r gymuned yn cymryd camre pwrpasol i gynyddu’r wybodaeth sydd ar gael. Felly, mae gennym wrth law, y dogfennau diweddaraf gan WelTAG.

Mae cyfansoddiad y gymuned hon wedi datblygu dan ddemocratiaeth Brydeinig, ac mae gennym gynrychiolwyr etholedig  ar lefelau gwladol, cenedlaethol, lleol a chymunedol yn cydweithio efo ni. Mae aelodau’r etholaeth wedi cyfrannu at y drafodaeth, ac mae hyn yn galonogol ac yn hanfodol at ddod â’r maen i’r wal.

 


 

 Diweddariad Tachwedd 2015:

 

Ni ddangoswyd manylion newydd yma yn ddiweddar oherwydd diffyg ymatebion gan YGC. Serch hynny, mae cyllideb newydd wedi'i gadarnhau at fwrw ymlaen efo datblygu'r cynlluniau arfaethedig. Bydd y Cyngor Cymuned yn trefnu cyfarfod â'r swyddogion i gyflwyno materion a godwyd eisoes mewn cyfarfodydd ac ymatebion trigolion.

 

Diweddariad Rhagfyr 2015:

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr wedi trafod newidiadau posib i ddatblygiad y cynlluniau arfaethedig gyda chynrychiolwyr YGC a'r Parth Menter yng nghwmni Liz Saville Roberts AS a Dafydd Elis-Thomas AC. Bydd YGC yn paratoi gwybodaeth ar gyfer arddangosfa yn y flwyddyn newydd.

 

 

 

 

Gall arwydd ffordd debyg i hwn ddangos y ffordd trwy Lanbedr yn gliriach na rhai syml fel arwydd Llanfair.

 

 

 

 

 

Diweddariad Ionawr 2016

 Mae'r syrfewyr a pheirianwyr wedi dychwelyd i gymryd samplau daearegol 

Diweddariad Mawrth:

 17 Mawrth 2016, o 14.00 hyd at 20.00, oedd y dyddiad ar gyfer arddangosfa ac ymgynghoriad gan YGC yn Neuadd Llanbedr,         

 

   Adroddiad WelTAG (Saesneg)

Diweddariad Ebrill 2016:

Daeth aelodau o’r gymuned i leisio eu barn yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 07/04/2016. Clustnodwyd amser ar gyfer hyn gan y Cyngor ac ystyriwyd daliadau lle nad oedd pawb yn unfarn wedi’r arddangosfa ar 17 Mawrth.  

 

Diweddariad Rhagfyr 2016:

Cliciwch yma am y Cylchlythyr ar gyfer Rhagfyr 2016.

Cynllun A496 Gwella Mynediad Llanbedr – Ymgynghoriad cyn cais cynllunio - YGC

Mae Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2012 a Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) (Diwygio) 2016 yn ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr gynnal cyfnod ymgynghori am 28 diwrnod ar y lleiaf cyn ymgeisio am ganiatâd cynllunio ar gyfer pob datblygiad mawr.  Bydd y cyfnod ymgynghori ar gyfer y datblygiad arfaethedig hwn yn rhedeg rhwng y dyddiadau canlynol: 

Dyddiad cychwyn: 11 Mai 2017, Dyddiad gorffen: 12 Mehefin 2017

Rydym yn paratoi i gyflwyno cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer A496 Gwella Mynediad Llanbedr. 

Er mwyn bodloni ein rhwymedigaethau dan y deddfau uchod, rydym yn ysgrifennu at bob tirfeddiannwr/deiliad perthnasol, ymgyngoreion yn y gymuned ac ymgyngoreion arbenigol, a hefyd yn arddangos hysbysiadau cyhoeddus ar y safle, er mwyn gwahodd adborth ynglŷn â’n cais cynllunio drafft a’r dogfennau technegol ategol.

Bydd y cyfnod ymgynghori ar waith am 33 diwrnod – o’r 11fed o Fai 2017 tan y 12fed o Fehefin 2017. Yna, byddwn yn cyflwyno cais cynllunio Cynllun A496 Gwella Mynediad Llanbedr i’r Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Mae’r pecyn yn cynnwys y dogfennau, adroddiadau a lluniau canlynol:

5111_GA_202_20170316_Location_Red_Line_Plan

A496_Llanbedr_Access _Improvement_Design_and_Access_Statement

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NMU_Context_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NMU_Supplementary_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_NTS

A496_Llanbedr_Access_Improvement_Planning_Application

A496_Llanbedr_Access_Improvement_SEZ_Economic_Impact_Assessment

A496_Llanbedr_Access_Improvement_WelTAG_Planning_and_Appraisal_Report

A496_Llanbedr_Access_Improvement_WelTAG_Planning_Report

Structures_Drawings

Vol1_A496_Llanbedr_Access_Improvement_Environmental_Statement

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_1)

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_2)

Vol1a_Figures_Main_Document_(Part_3)

Vol2_APPENDIX_A-Cultural_Heritage

Vol2_APPENDIX_B-Landscape

Vol2_APPENDIX_C-Nature_Conservation

Vol2_APPENDIX_D-Road_Drainage

Vol2_APPENDIX_E-Air_Quality

Vol2_APPENDIX_F-Noise_and_Vibration

Vol2_APPENDIX_G-Habitat_Regulations_Assessment

Yn ogystal ag ymgynghori gyda’r rheini y bydd y cynllun yn effeithio’n uniongyrchol arnynt rydym hefyd yn croesawu adborth gan y gymuned yn gyffredinol ynghylch ein cynnig i adeiladu’r ffordd newydd i’r gorllewin o Lanbedr tua 1.5 km o hyd.  Bydd y ffordd newydd yn ymwahanu oddi wrth y A496 i’r gogledd o Lanbedr yn agos at y gwaith trin carthion.  Bydd yn mynd tua’r de wrth basio i’r gorllewin o Lanbedr, yn croesi dros Afon Artro a Ffordd Mochras ychydig i’r dwyrain o’r parcio cyhoeddus parcio oddi ar Ffordd Mochras. Bydd y ffordd yna yn mynd yn fras tua’r de i glymu i mewn i’r A496 presennol yn agos i Lwyn y Pin

Bydd unrhyw sylwadau’n cyfrannu at ein cais cynllunio i’r awdurdod cynllunio lleol. Bydd yr holl sylwadau a dderbynnir yn ystod y cyfnod ymgynghori’n cael eu cofnodi a’u trafod mewn Adroddiad Ymgynghori, a fydd yn cael ei gyflwyno gyda’n cais cynllunio.

Rhaid i bawb sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynghylch y datblygiad arfaethedig ysgrifennu atom i’r cyfeiriad e-bost:

Llanbedr@gwynedd.llyw.cymru

neu drwy’r post i:

YGC, Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1SH

erbyn y 12fed o Fehefin 2017.