Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Many visitors to Llanbedr head to the nearby beaches or visit the numerous attractions in the area. A well identified network of footpaths offers alternative enjoyment, and a range of exciting activities is available locally. Browse through the following details and choose something different for every day.

 Mae llawer o ymwelwyr i Lanbedr yn mynd i’r traethau cyfagos neu’n ymweld â’r nifer o atyniadau yn yr ardal. Mae rhwydwaith o lwybrau wedi’i gynllunio ar gyfer mwynhad gwahanol, ac mae dewis o weithgaredd cyffrous ar gael yn lleol. Porwch drwy’r manylion canlynol, a dewiswch rywbeth gwahanol at bob dydd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                            © Gwynne Pierce - Pont Clawdd Llanw, Llwybr yr Arfordir

http://taithardudwyway.com/

https://www.ldwa.org.uk/ldp/members/show_path.php?path_name=Taith+Ardudwy+Way

http://www.llwybrarfordircymru.gov.uk

www.walescoastpath.gov.uk

http://www.eryri-npa.gov.uk

http://www.twyni-llandanwg-dunes.org.uk

 

Llwybrau Llanbedr Paths

You may have noticed the information board and a new bench in Llanbedr. For those of you who only travel through the village, here is a picture.

Efallai eich bod wedi sylwi ar y bwrdd gwybodaeth a mainc newydd ym mhentref Llanbedr. I’r rhai ohonoch sydd ddim ond yn teithio drwy’r pentref dyma lun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae’r datblygiad yma yn rhan o gynllun gan y Cyngor Cymuned a phartneriaid i greu diddordeb yn y llwybrau a choedlannau sydd yn nalgylch y cyngor. Heibio’r  pentref mae mynediad i ardaloedd hynod o ddiddorol Cwm Nantcol a Chwm Bychan sydd yn frith o lwybrau a choedlannau hynafol.  Mae’r cyngor yn falch o gael cydweithrediad perchnogion y coedlannau yn y datblygiad yma. Mae Coed Hafod y Bryn, eiddo Parc Cenedlaethol Eryri yn agos iawn i’r pentref. Mae Coed Aberartro a Choed Llety Walter, eiddo Coed Cadw, yn ardal Gwynfryn, a Choed Crafnat sydd yn eiddo i Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Gogledd Cymru ymhellach am Gwm Bychan.

 Mae’r bwrdd gwybodaeth yn y pentref yn dangos lleoliad y coedlannau a llwybrau gan roi sylw i 4 llwybr yn arbennig. Bydd gwybodaeth ychwanegol am y llwybrau yma yn cael ei baratoi yn y flwyddyn newydd.

 

This development is part of a Community Council and partners plan to generate interest in the paths and forests within the Council's catchment area. Through the village there is access to the fascinating areas of Cwm Nantcol and Cwm Bychan which have many ancient trails and woods.  The Council is pleased to have the support of the owners of the woods in this development. Coed Hafod y Bryn, the Snowdonia National Park property is very close to the village. Coed Aberartro and Coed Llety Walter are Coed Cadw properties in the area of Gwynfryn. Coed Crafnat which is owned by North Wales Wildlife Trust is further up the valley towards Cwm Bychan

 The information board in the village shows the location of the woods and trails with particular regard to 4 routes. Additional information on these routes will be prepared in the new year.

 

The facilities in the village and an information board with a picnic bench at Coed Hafod y Bryn are the latest developments in the scheme. The Council is very grateful to the sponsors, Magnox, Snowdonia National Park, the Llanbedr Beer Festival and Habitat Group for their support.

Improvements in Coed Crafnat have also been completed, these were funded by the Gaynor Cemlyn Jones Trust. This wood is an interesting wild space that doesn't get a lot of visitors. Go for a walk there but remember to dress appropriately as the path is quite challenging.

Yr adnoddau yn y pentref a bwrdd gwybodaeth gyda mainc bicnic yng Nghoed Hafod y Bryn yw’r datblygiadau diweddaraf yn y cynllun. Mae’r cyngor yn ddiolchgar iawn i’r noddwyr, Magnox, Parc Cenedlaethol Eryri, Gŵyl gwrw Llanbedr a Grŵp Cynefin am eu cefnogaeth.

Mae gwelliannau yng Nghoed Crafnat wedi eu cwblhau hefyd, ac ariannwyd y rhain gan Ymddiriedolaeth Gaynor Cemlyn Jones. Mae’r goedwig yma yn lle gwyllt diddorol sydd ddim yn cael llawer iawn o ymwelwyr. Ewch am dro yno ond cofiwch wisgo’n addas gan fod y llwybr yn eithaf heriol.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

More work is planned in Coed Aberartro and Coed Llety Walter.

Mae mwy o waith ar y gweill yn arbennig yng Nghoed Aberartro a choed Llety Walter.


 

 

So, some wise guys have thought it fun to take the bear from the children's playground and move it around the village. These brave people did think again and returned it to its rightful place. They owed that to the community, and especially the children!   --- THANK YOU

Felly, mae rhai hogiau dewr wedi cael hwyl wrth gymryd yr arth o'r cae chwarae plant a'i symud o gwmpas y pentref. Mae'r bobl gall yma wedi meddwl eilwaith a dychwelyd yr arth i'w le priodol unwaith eto. Roedd hynny'n gymwynas i'r gymuned, yn enwedig y plant!  --- DIOLCH

 

 


 

 


 

  Gŵyl Gwrw Llanbedr Beer Festival
www.llanbedrbeerfestival.co.uk

 


 

 

Llanbedr Community Council try to make visitors’ experiences as pleasant as possible by providing facilities paid for by local residents. However, a recently installed picnic bench has been taken away by some low-life thieves. We would welcome comments and suggestions from responsible and caring visitors who have enjoyed their visits to the area. Please contact post@llanbedr.com

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn ceisio rhoi’r profiadau gorau i ymwelwyr trwy wario arian y trethdalwyr lleol yn ddoeth. Serch hynny, mae lladron wedi dwyn bwrdd picnic a osodwyd yn ddiweddar ger yr afon ar ffordd Mochras. Anfonwch eich sylwadau at post@llanbedr.com

 

 


 drone, n. Av: Mil: unmanned aerial vehicle (UAV), remotely piloted aircraft (RPA). DRÔN, DRODDEN, ADAR ANGAU
The proposed use of the airfield for launching drones, not to mention spacecraft, will undoubtedly generate conflicting opinions. Let us know your views by contacting post@llanbedr.com

 

drodden, eg. ll. droddod:  awyren dan reolaeth o’r ddaear, (ADRODD), drôn.  (UAV), (RPA), DRONE

Dyma air newydd i drigolion yr ardal. Gan fod y berfenw 'adrodd' wedi colli un ystyr gwreiddiol, a’i newid i 'llefaru' gan eisteddfodwyr, mae’r golygydd yn cynnig y cywasgiad uchod i ychwanegu defnydd cyfoes o’r gair. Cynhigiwyd yr enw lluosog 'adar angau' hefyd gan heddychwyr sy’n gwrthwynebu’r defnydd milwrol o’r dronau yn Llanbedr.  

 

Bu Cymdeithas y Cymod yn dosbarthu taflenni am y dronau yn ein hardal. Cliciwch yma i weld ymateb y golygydd, a'r neges a dderbyniwyd yn sgîl hynny.

 

Mae Cymdeithas Eryri yn gwrthwynebu hefyd. Beth ydy barn y pentrefwyr? Cysylltwch â post@llanbedr.com

 

Information:

ROTARY WING UNMANNED AIR SYSTEM DEMONSTRATION – 20-22 May 2015

This was a Ministry of Defence event and the drone was unarmed during the demonstration at Llanbedr Airfield. A pilot was on board for safety.

QinetiQ demonstrated the use of Remotely Piloted Air Systems (RPAS) in tackling environmental issues in a one-week project in November 2015.

Er gwybodaeth: 

arddangosiad drôn hofrenyddol -20-22 Mai 2015

Digwyddiad y Weinyddiaeth Amddiffyn ym Maes Awyr Llanbedr oedd hwn, ac nid oedd yr hofrennydd ddim wedi'i arfogi yn ystod yr arddangosiad . Roedd peilot yn yr hofrennydd er diogelwch.

Roedd dronau yn cael eu defnyddio gan QinetiQ  i archwilio materion amgylcheddol am wythnos yn ystod Tachwedd 2015.

 

 Another spectacular event at the airfield / digwyddiad anhygoel arall ar y maes awyr:

https://youtu.be/0GCFWKBoV7E


And yet another in August 2019 / ac un arall yn Awst 2019:

 

October 16 2019, 5:00pm, The Times : https://www.thetimes.co.uk/article/flying-taxi-made-in-britain-takes-off-on-maiden-flight-qc2zqwrkq

The world’s most advanced electric “flying taxi” has been launched in the UK in a move that could pave the way for full passenger flights in four years’ time.

A Bristol-based company released video footage today showing the flight of a full-sized prototype of a battery-powered “vertical take-off and landing” vehicle (VTOL).

The aircraft — effectively a large, passenger-carrying drone — completed its maiden flight at Llanbedr airfield in Gwynedd, northwest Wales.

It was able to carry 250kg, about the equivalent to a pilot and two passengers, and its backers claim it is the first flying taxi trial of its kind anywhere in the world involving such a weight.

The test flight of the aircraft, called the Seraph, was carried out on August 22 but the footage has only just been released.

 The aircraft has been developed by Vertical Aerospace, a company established by Stephen Fitzpatrick, founder of Ovo Energy.

The company, which was founded in 2016, is to submit the vehicle for certification by European air-safety regulators, with plans to operate it commercially by 2023.

–– ADVERTISEMENT ––
 

Flights will be focused initially on creating “intercity air taxi services”, providing short-haul flights without any carbon emissions. The aircraft will eventually be able to travel up to 150 miles when a full-scale model is launched in coming years – almost the distance from London to Manchester.

Mr Fitzpatrick said it was “another major milestone on the path towards carbon free flight”, adding: “Air travel is one of the worst contributors to climate change, and among the slowest sectors to de-carbonise. Our mission at Vertical Aerospace is to make personal, on-demand and carbon-free flight a reality.”

The company tested a smaller prototype last year in the UK’s first full flight of an electric-powered VTOL. The flight in August was on a bigger scale in a move designed to test the effect of weight on the aircraft and the performance of the cooling system for the huge batteries powering the machine.

The new model is capable of traveling at 50mph and has a range of 125 to 150 miles.

It is built from lightweight carbon fibre and would be far cheaper than similar transport modes, making it more accessible than helicopter travel.

The technology is to be scaled up again to produce a third fully operating passenger model, which is due to be unveiled next year.

Today it was announced that the company had acquired MGI, a Formula One engineering consultancy led by Mike Gascoyne, the British motorsport veteran. His 20-strong workforce will join the company, bringing the Vertical Aerospace team to more than 70.

Speaking last year, Mr Fitzpatrick told The Times: “If you consider that the busiest routes flying in and out of London are to Paris, Dublin and Edinburgh, being able to fly to those cities without the need of a runway would offset the need to expand Heathrow.

“It will revolutionise the way people fly short-haul. Passengers will be taking off from locations very close to their homes or businesses and landing very close to the point of their destination rather than having to travel to an airport 40 to 50 miles outside the city.”


 


This is a photograph of the standing stones taken on Coronation Day, 22 June 1911. You may notice that the tree has grown since then, and with the advice of CADW officers, the Community Council has taken action to improve the site recently.

 

 

Dyma lun o’r meini hirion a dynnwyd ar ddiwrnod y coroni 22 Mehefin 1911. Fe sylwch fod y goeden wedi tyfu ers hynny, a chyda cyngor oddi wrth swyddogion CADW, mae’r Cyngor Cymuned wedi mynd ati i wella’r safle yn ddiweddar.

 

 

 

 

Dyma faen hynafol arall sydd i'w weld yn yr Eglwys

Mae dyluniad y logo a  ddefnyddir gan y Cyngor Cymuned yn efelychu'r ddelwedd droellog yma.

This is another ancient stone kept in St Peters Church

The design of the logo used by the Community Council imitates this spiral image.

 

 

 


 

                                                        

 

 

 


 

Cachu ci

Ydy - mae’r iaith yn ffiaidd, ond nid yn waeth na’r perchnogion cŵn sy’n gwrthod glanhau ar ôl eu hanifeiliaid. Yn wir, mae croeso i chi gwyno am yr iaith trwy gysylltu â post@llanbedr.com, ond bydd cwynion a gwybodaeth am droseddwyr baw cŵn yn llawer mwy defnyddiol. Wedi’r cwbl, nid yw geiriau’n achosi salwch difrifol. Ewch i’r linc isod am fwy o wybodaeth.

 

https://www.gwynedd.gov.uk/cy/Trigolion/C%C5%B5n-Iechyd-yr-Amgylchedd-a-Safonau-Masnach/C%C5%B5n/Baw-c%C5%B5n.aspx

Dog shit

Yes – the language is offensive, but no worse than the dog owners who refuse to clean up after their animals. Indeed, you are welcome to complain about the language by contacting post@llanbedr.com , but complaints and information about dog fouling culprits would be more useful. After all, words never cause serious illness. Go to the above link for more information.