Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Mae Cyngor Cymuned Llanbedr yn cyfarfod yn fisol i drafod a phenderfynu ar faterion sy'n effeithio holl drigolion y pentref. Ymysg y pynciau mae:

  • Neuadd y Pentref
  • y Cae Chwarae
  • y Fynwent  - (rheolau)
  • ffyrdd a llwybrau cyhoeddus
  • ceisiadau cynllunio
  • unrhyw fater sy'n codi trwy law cynghorydd

Mae'r elusen Canolfan Gymdeithasol Llanbedr yn goruchwylio materion y Neuadd Bentref a'r Cae chwarae.

 

Aelodau’r Cyngor Cymuned er 1 Mehefin 2017:

Goronwy Davies (Cadeirydd), Ed Richards(Is-Gadeirydd), Eirwyn Thomas, Gruffydd Price, Kevin Titley, Helen Johns, Caroline Evans, Iolyn Jones, Robin Ward.

 

Clerc y Cyngor: Morfudd Lloyd - cyngorllanbedr@gmail.com

 

Swyddogion cysylltiedig:

Annwen Hughes (Cyngor Gwynedd)

Gwyndaf Williams ( Pwyllgor Datblygu Neuadd)                                                                                addasiad Goronwy Davies

 

Cliciwch am ein Polisi iaith

cysylltwch â: post@llanbedr.com


 

 

 

Mae’n debygol bod Cyngor Gwynedd yn bwriadu torri gwasanaethau lleol, a bydd disgwyl i’r Cyngor Cymuned gymryd y cyfrifoldeb am y rheini. Mae'r Dreth Cyngor wedi cynyddu i’r uchaf bosib, ac roedd disgwyl i’r archebiant (precept) lleol gael ei godi i dalu am y gwasanaethau sydd wedi’u torri. A ydych yn barod i dalu mwy wrth ofyn i’r Cyngor Cymuned godi’r dreth a chymryd cyfrifoldeb am rai gwasanaethau - e.e.  biniau halen, cynnal y toiled cyhoeddus a lladd gwair ar ymylon y ffyrdd?

Cysylltwch â’r Cyngor Cymuned yn ogystal â dweud eich dweud efo Cyngor Gwynedd.  

Mae Harlech & Ardudwy Leisure | Hamdden wedi awgrymu y dylai Cynghorau Cymuned lleol godi eu presept Treth Cyngor er mwyn ariannu colledion o’r flwyddyn 2017 ymlaen.

Roedd hyn yn ychwanegol i gynnydd yn deillio o gyfrifoldebau Cyngor Gwynedd fydd yn cael eu trosglwyddo i’r Cyngor Cymuned.

Manylion y cynigiad.

Mwy o fanylion: Gwahanol gynnydd mewn Treth Cyngor - Opsiwn E.

CYNHALIWYD CYFARFOD CYHOEDDUS I DRAFOD Y MATER AR 29 GORFFENNAF AM 7.00 yh YN NEUADD LLANBEDR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yn Ionawr 2017, roedd yn rhaid talu am ddefnyddio'r bin gwastraff gardd. Mae hyn yn ddadleuol iawn gan mai ailgylchu oedd nod y biniau brown yn y lle cyntaf.

 

A oes gennych farn?  Cysylltwch â post@llanbedr.com


 

 

Cynhaliwyd Etholiadau Cyngor Cymuned  ar 4 Mai 2017 (ar yr un diwrnod ag etholiadau'r Cyngor Sir).

 

 


 

cofnodion cyfarfodydd y Cyngor Cymuned - Medi ; Hydref ;Tachwedd ;Rhagfyr 2012

2013

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ;Medi ; Hydref; Tachwedd ;Rhagfyr

2014

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ;Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2015

Ionawr ;Chwefror ;Mawrth ;Ebrill ;Mai ;Mehefin ; Gorffennaf ;Awst ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2016

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; 10Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ;


 

 

AGENDÂU cyfarfodydd y Cyngor Cymuned

2016 

Gorffennaf ; Medi ; Hydref ; Tachwedd ; Rhagfyr ;

2017

Ionawr ; Chwefror ; Mawrth ; Ebrill ; Mai ; Mehefin ; Gorffennaf ;


 

Ar gyfer archwiliad cyfrifon 2015- 16 -17, mae'r dogfennau canlynol ar gael i'w harchwilio: Datganiad cyfrifyddu  , Tystysgrif archwilio , Mantolen , Atodiad 7 ,

Appendix 5