Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Ail-wylltio yn Llanbedr

 

A ydych yn diddori mewn project ail-wylltio yn Llanbed? Dyma gyfle i chi wirfoddoli mewn project cymunedol yn Llanbedr, cyfle gwych i fynd allan o’r tŷ a gwneud ffrindiau newydd…

 

Hoffem ffurfio grŵp gwirfoddol i ddatblygu cynlluniau ar gyfer llecyn o dir i’r de o’r cae chwarae. Rydym yn gobeithio ail-wylltio’r llecyn; sefydlu dôl o flodau gwyllt - cynefin i fywyd gwyllt a phryfetach, plannu llwyni cynhenid, coed coffa, llwybrau a lleoedd i eistedd ac ymlacio.

 

I gychwyn byddwn yn datblygu cynllun efo gwirfoddolwyr, wedyn cynnig am grant i wneud gwaith efo peiriannau.

 

 

 

 

Byddem yn hoffi codi diddordeb rhai yn y gymuned a phreswylwyr Bryn Deiliog, i gymryd rhan, trafod syniadau, ymuno mewn gweithgareddau gyda’r nod o greu llecyn heddychol  i bawb yn y gymuned fwynhau.


 

Pe byddech yn diddori neu angen mwy o fanylion, cysylltwch â post@llanbedr.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhagfyr 2020:

Yn dilyn cyfarfod llwyddiannus ar y safle efo cynghorwyr a gwirfoddolwyr y gymuned yn bresennol, mae nifer o syniadau da wedi codi ar gyfer datblygu’r llecyn mewn modd sy’n gweddu efo byd natur.

Y nod ar hyn o bryd yw torri peth o’r gwellt a thyfiant isel yn ystod y gaeaf er mwyn rhoi cyfle i dyfiant newydd lewyrchu drwy’r gwanwyn a’r haf. Bydd astudiaeth o’r gwahanol rywogaethau o blanhigion yn cymryd lle dros y cyfnod tyfu, ac ni fydd toriad arall nes yr hydref. Dyma ddechrau ar benderfynu pa fath o weirglodd neu ddôl fydd yn bosib i’w gynnal am y dyfodol.

 

Mae’n debyg mai gwaelod dau gae o amseroedd cynt sy’n rhoi cymeriad i’r cynllun yma. Yn ôl y map Degwm ar gyfer yr ardal, roedd un o’r caeau ar dir Tyddyn-y-pandy yn dwyn yr enw Cae'r March, ar llall ar dir Pen-y-bont gyda’r enw Cyfar Canol. Adeiladwyd tai Bryn Deiliog ar y rhannau uchaf o’r caeau hyn, gan adael y llecyn yma’n ddiffaith gan nad oedd yn addas at adeiladu.  Mae’r cae pêl droed wedi’i sefydlu ar gae Clwt-y-rhos, a oedd dan berchnogaeth Pen-y-bont, ac ar y Cae Tŷ gosodwyd cae chwarae’r plant.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yn yr hir dymor bwriedir adfer rhannau o’r gwrychoedd gwreiddiol trwy blygu yn y dull traddodiadol, ac efallai plannu gwrych newydd ar safle’r terfyn efo Bryn Deiliog.

 

Pe bai gennych ddiddordeb mewn dysgu'r grefft o blygu gwrych, cysylltwch efo ni - bydd hyfforddiant ac offer ar gael er mwyn rhoi cyfle i wirfoddolwyr gymryd rhan wrth gadw'r gwrychoedd yn daclus.

Mawrth 2021

Gwairh clirio tyfiant a phlannu gwrych newydd. Gosod meinciau a chwblhau cam cyntaf y project. Mae gennym enw newydd ar yr ardd gymunedol wedi pleidlais ar Facebook:   Cae Deiliog.


 

 

Maes Awyr Llanbedr

Mae datblygiadau cyffrous ar y gweill gogyfer â’r maes awyr.

  1. Clustnodwyd y safle ar gyfer Ardal Fenter gan Lywodraeth Cymru.
  2. Rhestrwyd y safle yn un o wyth sy’n bosib i’w datblygu i ddarparu Porth i’r Gofod yn y Deyrnas Unedig.

 

Cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus ynglŷn â thrafnidiaeth yn Llanbedr ac argymhellwyd ffordd osgoi i'r gorllewin o'r pentref.

 

Canolfan Awyrofod Eryri, Maes Awyr Llanbedr, rhan o Ardal Fenter Eryri

Mae'r dechnoleg ddiweddaraf a gofod awyr nad oes ei debyg yn y DU yn helpu Canolfan Awyrofod Eryri i ffynnu. Mae cynlluniau ar y gweill i ddatblygu Ardal Fenter Eryri'n ganolfan o ragoriaeth ryngwladol ar gyfer y genhedlaeth nesaf o systemau awyrennau â chriw a di-griw.
 
Mae 2016 wedi bod yn flwyddyn brysur i Ganolfan Awyrofod Eryri.  Mae technoleg arloesol, sy'n hollbwysig i dimau monitro'r amgylchedd a thimau sy'n atal llifogydd, wedi ei threialu yno diolch i'r amgylchedd gweithredu diogel ym Maes Awyr Llanbedr a'r 7,100km² o ofod awyr sydd wedi ei neilltuo iddo ac sy'n estyn allan dros Fae Ceredigion.
 
Mae cyfleusterau'r maes awyr yn ei wneud yn lleoliad delfrydol ar gyfer awyrennau di-griw fel rhan o'r amgylchedd Systemau Awyrennau Di-griw ehangach yng Nghymru ac mae Llanbedr hefyd yn geffyl blaen yn y ras i fod yn faes rocedi’r DU. Byddai maes rocedi yn darparu seilwaith ar gyfer y diwydiant awyrofod yn y DU - a gallai olygu yn y dyfodol y gallai awyrennau gofod sy'n cludo teithwyr a lloerennau bach gael eu lansio o redfa Llanbedr.
 
A hithau ym mherfeddion y Parc Cenedlaethol, mae Ardal Fenter Eryri yn ardal flaenoriaeth i Lywodraeth Cymru ac yn gartref i ddau safle unigryw sydd wedi’u creu’n arbennig ar gyfer busnesau ynni carbon isel, TGCh neu awyrofod - yn Llanbedr ac yn Nhrawsfynydd. Mae gan y ddau safle statws Ardal Haen 1 sy'n golygu bod rhai o lefelau uchaf o gymorth ariannol yn y DU ar gael.

 

Dywedodd Prif Weithredwr Canolfan Awyrofod Eryri, Lee Paul: "Dros y 18 mis diwethaf rydym wedi bod wrthi'n creu'r amgylchedd gweithredu addas, yn cwblhau'r cam buddsoddi cyntaf ac yn paratoi at y dyfodol. Mae'r safle eisoes wedi'i ddefnyddio i brofi awyrennau sifil a milwrol - ymgyrchoedd amrywiol o brosiectau gorfodi pysgodfeydd i gynnal ymarferion hyfforddi milwrol amlwladol yn cynnwys lluoedd Malaysia, Japan ac UDA.
 
"Rydym yn gobeithio y bydd datblygiadau newydd yn 2017 yn golygu y gall Llanbedr ddenu hyd yn oed fwy o fuddsoddiad. Rydym bellach yn gweithio gyda phartneriaid i roi pecyn buddsoddi at ei gilydd fel llety ar y safle, mynedfa well i'r safle a thrwyddedau i fagu mwy o hyder byth ymysg buddsoddwyr.
 
Mae'r maes awyr yn Llanbedr yn cynnig rhinweddau hen safle RAF ynghyd â chyfleusterau o'r radd flaenaf yn dilyn buddsoddiad sylweddol ac mae mwy ar y ffordd.
 
Aeth Lee Paul ymlaen i ddweud: "Eleni, mae'r safle hwn wedi'i ddefnyddio gan gyrff sifil ac amddiffyn ond mae'r ardal hefyd yn elwa ar y manteision economaidd mawr eu hangen a gaiff eu creu gan fusnesau sy’n symud iddi. Rydym yn rhoi cymorth i 15 o gwmnïau a 50 o swyddi ar y safle ac mae ein gwaith dadansoddi'n awgrymu y gallai'r safle helpu dros 100 o swyddi a rhoi hwb o ryw £4.2m i'r economi leol yn y cam buddsoddi nesaf. 
 
"Rydym yn torri tir newydd yma yn y maes awyr. Yn yr haf - torrwyd Record Byd Guinness ar ein safle am y car cyflymaf ar y tir sydd wedi’i reoli o bell. Rydym wedi meithrin cysylltiadau â phrifysgolion ymchwil a masnachol eu gogwydd fel Bangor, Aberystwyth a Manceinion sy’n arbenigo mewn meysydd fel TGCh, Gofod, Peirianneg Electronig a Systemau Awtonomaidd.

 

"Bydd profi a datblygu awyrennau di-griw, dronau sifil a helpu rhaglen hyfforddi amddiffyn milwrol y DU yn rhan o'r gweithgareddau craidd sydd wedi'u trefnu yma yn y dyfodol. Mae'r cyfleusterau sydd ar y gweill a'r amgylchedd unigryw yn golygu bod Llanbedr yn ddewis hawdd ar gyfer prosiectau arbennig ac yn ddelfrydol ar gyfer gwaith ymchwil a datblygu a phrofi a gwerthuso.

 

"Diolch hefyd i dreial arloesol yn y DU gan EE eleni, rydym yn gwneud y gorau o'n Gwibgyswllt Band eang drwy gynnig 4G ar y safle gan sicrhau bod gwasanaeth o'r radd flaenaf ar gael i'n cwsmeriaid.

 

Ym mis Hydref, cafodd ymgyrch filwrol ryngwladol ei chynnal yn Llanbedr.  Fel rhan o ymarfer “Vambrace Warrior” ymunodd unedau amlwladol o Malaysia, Japan, Iwerddon a byddin a môr-filwyr UDA â Byddin Prydain ar gyfer ymarfer hyfforddi arbennig. Esboniodd llefarydd dros Fyddin Prydain: "Rhoddodd yr ymarfer gyfle i ni ddatblygu ein rôl weithredu gan gynnwys patrolau dwys a sgiliau arsylwi uwch. Daeth unedau amddiffyn awyr Prydain i ymuno â ni ac o ganlyniad hwn oedd yr ymarfer awyr mwyaf yn y DU ers 2003.  Roedd yr ymarfer yn llwyddiant ysgubol diolch i'r amgylchedd unigryw a'r cyfleusterau heb eu hail yng Nghanolfan Awyrofod Eryri.
 
Dywedodd Jeremy Howitt, Rheolwr Ymgyrchoedd UAS ar gyfer y cwmni technoleg amddiffyn QinetiQ: “Mae Cymru’n cynnig yr amgylchedd perffaith i ddatblygu, profi a hyfforddi’r dyfeisiau arloesol diweddaraf ym maes awyrofod. Mae’r cyfleusterau arloesol yng Nghanolfan Awyrofod Eryri yn ddelfrydol ar gyfer pob math o weithgareddau awyrennau â chriw, rhai di-griw ac awyrennau gofod. Rydym yn llawn cyffro am y potensial i ddefnyddio awyrennau di-griw yn fasnachol ac am y manteision economaidd ac amgylcheddol mae’r dechnoleg newydd hon yn gallu eu cyflwyno i Gymru a’r DU.”

 

Gan edrych ymlaen at 2017, cyfeiriodd Lee Paul at bwysigrwydd buddsoddiad parhaus a gweithio gyda'r gymuned. Ychwanegodd: "Rydym yn gwybod bod traffig yn gallu bod yn drafferthus ym mhentref Llanbedr ar brydiau a dyna pam ein bod yn gweithio gyda Chyngor Gwynedd. Bydd sicrhau mynediad gwell i'r safle a'n cynlluniau datblygu yn y dyfodol yn siŵr o fagu hyder buddsoddwyr posib yn Llanbedr.
 
"Rydym yn creu cyfleuster o'r radd flaenaf. Mae adnewyddu'r Hangar Awyrennau a'r system cyflenwi tanwydd newydd yn ddiweddar wedi bod yn rhan bwysig o greu hynny. Mae cyfleusterau'r safle wedi creu argraff fawr ar y sawl sydd wedi'u defnyddio. Rydym am helpu defnyddwyr y dyfodol ac felly rydym hefyd yn datblygu llety ar gyfer y rheini sy'n rhedeg ymgyrchoedd profi. Rydym yn awyddus i sicrhau bod yr ardal yn gallu elwa cymaint â phosib. Fel rhan o'n hymrwymiad, mae Canolfan Awyrofod Eryri wedi rhoi adeilad i Gyngor Cymuned Llanbedr ar y safle er mwyn i grwpiau lleol allu parhau i weithredu tra bod eu cyfleuster newydd yn cael ei ddatblygu yn y pentref."

 

Blaenoriaeth bwrdd Ardal Fenter Eryri, sydd dan arweiniad y sector preifat, erbyn hyn yw creu cyfleoedd swyddi cynaliadwy a hirdymor ym Meirionnydd ac ar safle Llanbedr, ac am ledaenu'r neges yn fyd-eang am y cyfleoedd unigryw sydd ar gael yng Nghanolfan Awyrofod Eryri. Dyma beth oedd gan Gadeirydd Bwrdd Cynghori Ardal Fenter Eryri i'w ddweud: "Rydym yn gwybod bod Meirionnydd yn wynebu her ar hyn o bryd. Nid yw'r sector preifat yn buddsoddi yno ryw lawer ac mae swyddi datgomisiynu wedi'u colli yn Nhrawsfynydd. Mae potensial gan Ganolfan Awyrofod Eryri i gynnig swyddi cynaliadwy sy'n talu'n dda ac mae partneriaid cyhoeddus a phreifat yn cyd-dynnu i achub ar y cyfle. Ers cychwyn yr ardaloedd menter yn 2012/13, bu buddsoddi mawr mewn ffyrdd, safleoedd datblygu, swyddfeydd ac unedau gweithgynhyrchu drwy Gymru.

"Mae buddsoddi yn Ardal Fenter Eryri yn helpu i ddatblygu sgiliau, capasiti ymchwil a datblygu gyda nod yn yr hirdymor o greu a diogelu swyddi newydd yn yr ardal."

Yn ôl y Prif Weithredwr, Lee Paul, mae Llanbedr yn y sefyllfa orau i helpu lluoedd Amddiffyn y DU drwy'r newidiadau mawr sy'n mynd rhagddynt. I gloi, dywedodd: "O ystyried y cyhoeddiadau diweddar i leihau nifer y daliadau tir sydd gan yr MOD ledled y wlad a chau sawl safle, gan gynnwys nifer o feysydd awyr a gwersylloedd hyfforddi, rydym yn cynnig ateb costeffeithiol i helpu'r diwydiant Amddiffyn a'i ofynion hyfforddi parhaus."

 


 

Cwmni hyfforddi hedfan, Snowdonia Flight School yn sefydlu ar y maes awyr.

https://www.flyer.co.uk/snowdonia-flight-school-opens-at-llanbedr-airfield/

 


Gorffennaf 2019  -

Erthygl y Daily Post parthed cynllun i ddefnyddio'r maes awyr ar gyfer cludo nwyddau meddygol gyda dronau:

https://www.dailypost.co.uk/business/business-news/medicine-delivering-drones-developed-gwynedd-16603445

 


 Mai 2020 -

Yr RAF i ddychwelyd i Lanbedr?

 https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-52697000

 

https://www.facebook.com/NewyddionS4C/videos/178223290125948/?__xts__%5B0%5D=68.ARBq6hQS5nxUaALUsCoy-MILqmTzo2mx8tdckvX0E0KrEnJZNGd1ZXo1sKEtCCM8B2A4-QqJ1g1C_UmMRxi2SVs2Qo8cHGN4Dxein2pvJdrb_agO5v5jslFiZzjSpbxUfkDuxVz0x4RwE-jP1r8fgJ0GqBzMkPOgcRPFkP22PtvLTcHyanvvtaRkyyd6ukWpOOU1LSZreuYur23NchtH6UsvS3aQsk1se4aQ4UYH7ZVj6Iv-T_xt1_9NmRMpNVJqTmLvIV2vFGwWN-8Fb837r97V_X-WA6qES9TIGpwNmaqyVivc9qri27MSfz00UtieXIxYML_tpTNIawP4PMLNTYmneVYt_KB71Q4&__tn__=-R

Ymgynghoriad cychwynnol yw hwn a bydd cyfleoedd pellach i roi sylwadau. Ni fydd ymateb Cyngor Cymuned Llanbedr i'r ymgynghoriad cychwynnol yn ymateb manwl gan nad yw'r Cyngor Cymuned wedi gallu cyfarfod na gofyn am farn pobl leol oherwydd Cyfnod clo COVID-19 

Gweler y dudalen Saesneg am adroddiad gan Snowdonia Aerospace.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Neuadd Newydd

Mae’r Neuadd yn Llanbedr wedi bod yn ganolfan bwysig i’r gymuned, ond erbyn hyn, nid yw’r adeilad yn cydymffurfio â safonau cyfoes. Mae’n bryd felly i aelodau o’r gymuned gysylltu â’r Cynghorwyr i benderfynu dyfodol y ganolfan er lles yr holl drigolion. Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae grŵp wedi dod at ei gilydd a pharatoi cynlluniau cynhwysfawr ar gyfer neuadd newydd. Gofynnwyd i’r Loteri Genedlaethol am arian i gefnogi’r fenter, ond yn anffodus, ni fu’r cais yn llwyddiannus.

Penderfynwyd bod y cynllun arfaethedig yn rhy uchelgeisiol i ymateb gofynion y gymuned, ond os na symudwn ymlaen, bydd y neuadd bresennol yn anaddas at y defnydd sy’n cael ei wneud ohoni ar hyn o bryd, heb sôn am gynnig cyfleuster ar gyfer ymholiadau pellach.

Cysylltwch â post@llanbedr.com yn syth i wneud yn siŵr bod eich gofynion yn cael sylw.

Mae’r manylion isod yn dangos yr ymdrech a wnaed dros y ddwy flynedd:    

2012

Ffurfiwyd grŵp i ddatblygu cynlluniau ar gyfer Neuadd newydd i'r pentref.                                                                                                                                  

Bwriad Neuadd Bentref Newydd

Roedd y pwyllgor, ers ei sefydlu’n gynnar yn 2012, wedi adolygu dewisiadau safle, gofynion defnyddwyr (presennol a dyfodol), faint o le oedd angen ynghyd â chostau neuadd bentref amlbwrpas newydd. Ar y pryd roedd yn penderfynu ar safle estynedig i’r neuadd, yn paratoi briff datblygu a chwilio am gyngor proffesiynol ar gyfer dyluniad amlinellol o’r adeilad. Yn fuan byddai ceisiadau am gefnogaeth ariannol yn cael eu paratoi.

                                                                                                                                          

Roedd gwybodaeth i’r gymuned yn cynnwys cylchlythyr i gartrefi a chyfarfod cymunedol pan oedd dyluniad amlinellol yn barod i’w ddangos.

Newyddion Ionawr 2013:

Roedd ceisiadau cyntaf am gymorth ariannol wedi’u cwblhau. Pan fyddai cynlluniau am Neuadd newydd yn cael eu datblygu, bydd angen pob cefnogaeth gan bobl yn y gymuned er mwyn cael yr adnoddau sy’n dderbyniol i ofynion y gwahanol ddefnyddwyr. Dyma gyfle ii gymryd rhan yn y fenter trwy gynnig syniadau ac efallai ychydig sgiliau a fydd eu hangen yn y gwaith cymhleth o baratoi’r manylion. 

Newyddion Ebrill  - Roedd y pensaer wedi’i benodi i baratoi cynlluniau ar gyfer adeilad newydd ar safle estynedig ar leoliad y neuadd bresennol. Yr amcan oedd darparu adnoddau i’r holl gymuned, ac roedd cefnogaeth y gymuned yn hanfodol at ddatblygu’r adeilad delfrydol. 

Mehefin - Dyma argraff o'r cynllun amlinellol

 

Er Medi 2012, rydym wedi:

- SICRHAU YMRWYMIAD CYNGOR GWYNEDD I WERTHU I NI RAN O’R CAE CHWARAE GER YR YSGOL.

- CAEL RHODDION GWERTHFAWR O ARIAN GAN Y PWYLLGOR GŴYL GWRW, CYNGOR CYMUNED LLANBEDR A MANTELL GWYNEDD.

- PARATOI BRIFF DATBLYGU MANWL.

- PENODI PENSAER SEF SELWYN JONES O PENSEL CYMUNEDOL I BARATOI CYNLLUNIAU A CHOSTAU O’R NEUADD NEWYDD.

- GWNEUD PARATOADAU AR GYFER CYFLWYNO CAIS AM GRANT LOTERI.

- RHOI CANOLFAN ARTRO AR Y FARCHNAD .

- cynnal cyfarfod cyhoeddus llwyddiannus ym Mis Mehefin

Gorffennaf  

yr oedd y cais amlinellol am gefnogaeth gan y loteri yn llwyddiannus ac yr oedd gennym wahoddiad i baratoi cais llawn.

Rhagfyr 2013 - Roedd y cais cynllunio ger bron Parc Cenedlaethol Eryri yn llwyddiannus.

Ionawr 2014 - Cais llawn at y Loteri Genedlaethol

Awst 2014 - Cais llawn y Loteri yn aflwyddiannus.

 

Ionawr 2015 - Cynllun newydd ar gyfer ymestyn a gwella'r adeilad presennol. Ceisiadau newydd at y Loteri Genedlaethol a Pharc Cenedlaethol Eryri.

Chwefror 2015 - Cais amlinellol y Loteri wedi'i dderbyn a gweithgaredd i baratoi cais llawn ar y gweill.

 


 Mai 2015

Cynhaliwyd Arddangosfa ac ymgynghoriad parthed y cynlluniau newydd yn y Neuadd Bentref rhwng 12.00 a 19.00 ar ddydd Iau, 21Mai 2015

 

 

 

 

 

 

 

Rhagfyr 2015  Cais loteri yn llwyddiannus

2016 Mae gwirfoddolwyr o'r Cyngor Cymuned a Chanolfan Gymdeithasol Llanbedr wedi gweithio'n galed i baratoi'r hen ffreutur ar y Maes Awyr am gyfnod dros dro ar gyfer gweithgareddau pan fydd y neuadd bentref yn cael ei hadnewyddu yn ystod yr haf a'r hydref, (yn cychwyn 1 Awst 2016).

 

Amcan y gwelliannau i’r Neuadd yw darparu canolfan ar gyfer yr holl gymuned. Bydd pwyllgor newydd yn cael ei sefydlu i drefnu gweithgareddau a goruchwylio gofalu am y neuadd. Dyma gyfle gwych i nifer o bobl sy’n barod i gefnogi’r gymuned. Cysylltwch â post@llanbedr.com i ddangos eich diddordeb a chynnig syniadau.  

 

Hydref 2016  Adeiladwyr yn cychwyn y gwaith adnewyddu.

_________________________________________________________________________________________________________

Côr Meibion Ardudwy

 Mae Côr Meibion Ardudwy wedi bod yn rhan annatod o gymdeithas Llanbedr am 60 o flynyddoedd,

a defnyddiwyd y Neuadd yn ganolfan ymarfer yn rheolaidd ar hyd yr amser.

 

www.cormeibionardudwy.co.uk/indexs.html

 

 

 

 

 

 

 http://www.youtube.com/watch?v=VcMZNSOZLgk

Bu Band Acordion Huchenfeld yn ymweld â’r ardal yn ystod yr wythnos 20-26 Mai 2013 . Cafwyd gwledd o gerddoriaeth gan y Band Acordion ar y cyd â Chôr Meibion Ardudwy.

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

Cymdeithas Cwm Nantcol

 

 

Cyhoeddir rhaglen newydd  yn yr Hydref

 

Ysgrifennydd / Trysorydd:

Evie M Jones

Ffôn 01341 247022